Křovinovo nám. 9/12
193 00 Praha 9, Horní Počernice

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA PRÁCI A DODANÁ ZAŘÍZENÍ

A. Kompletní dodávka zařízení včetně montáže:

 Na dodaný materiál a výrobky je poskytována záruka 24 měsíců včetně práce. Každá reklamace musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě. Zárukou se rozumí záruka na materiál a provedené práce v rozsahu vypsaném na dodacím listu. Dodací list slouží  jako záruční list na celou dodávku zařízení.
Vyskytne-li se na zařízení v průběhu záruční doby vada, termín opravy je možné dohodnout například telefonicky. Závada bývá odstraněna zpravidla již při první návštěvě, jelikož u většiny komponentů je oprava řešena ihned jejich výměnou za nové. Pouze v případě vady satelitního přijímače je tento odesílán k záruční opravě dodavateli, v takovém případě se pak může termín vyřízení reklamace prodloužit o dobu, po kterou byl přístroj v záruční opravě.

1.    Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem k obsluze. Jedná se například o vady sat. přijímače nebo jeho ovladače způsobené vlhkem či zalitím vodou, nadměrným teplem, nárazem, neodborným zásahem do zařízení atd. Záruka se nevztahuje také na vady způsobené živelnou událostí jako je například vichřice, přepětím v rozvodné síti nebo úderem blesku apod.

Záruka se nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, například kdy ve snaze naladit nějaký další program si zákazník přepsal v menu přístroje původní nastavení provedené při instalaci (nastavení přepínače DISEqC pro přepínání družic, frekvence LNB a podobně). Než zavoláte servis, prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, je-li při vyřízení reklamace zjištěno, že zařízení je plně funkční, ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci.  Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některého z programů z důvodu změny vysílací frekvence či změny programové nabídky provedené poskytovatelem služeb a dekódovacích karet (CSLINK, SKYLINK či jiných). V době instalace provedl technik firmy HLAVICA naladění všech placených i volných programů aktuálních v době instalace a nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnosti.

2.    Záruka zaniká uplynutím záruční doby, dále pak poškozením přístroje či jednotlivých komponentů vlivem živelné události, přepětím v rozvodné síti, mechanickým poškozením, neodborným zásahem do přístroje apod.

B. Instalace zařízení (satelitního kompletu), které si dodal zákazník:

Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců. Firma HLAVICA ručí za práci a případně dodaný materiál v rozsahu vypsaném na dodacím/montážním listu.Je třeba si ale uvědomit, že v tomto případě byla provedena instalace zařízení, které si dodal zákazník sám a firma HLAVICA nemá s kvalitou takového zařízení nic společného. Firma HLAVICA v žádném případě neručí za kvalitu zařízení a komponentů, které sama nedodala a nemůže tedy nést ani náklady spojené s jejich vadou. Vyskytne-li se na zařízení závada a je-li vyžadována návštěva servisního technika, při které pak bude jako příčina nefunkčnosti zjištěna vada některého dílu, který nedodala firma HLAVICA, jsou pak zákazníkovi účtovány běžné náklady za cestovné a práci! Reklamaci vadného dílu musí zákazník následně vždy uplatnit v prodejně, kde satelitní komplet zakoupil. Pokud se stane, že některý z programů zamrzá (rozpadá se do kostiček a podobně), pak jednou z možných příčin může být špatné nastavení paraboly. Nastavení paraboly provedl technik firmy HLAVICA při instalaci pečlivě a za pomoci měřicího přístroje, přesto se může výjimečně něco takového stát a je-li vina na straně firmy HLAVICA pak tuto vadu v záruční době odstraní zdarma. Firma HLAVICA se v žádném případě nezříká odpovědnosti za svou práci, tu se snaží odvést vždy profesionálně a poctivě a nemá problém s uznáním reklamace, pokud skutečně k pochybení z jeho strany došlo. Rozhodně, ale odmítá ručit za vady, které vznikly v důsledku jiných vlivů (manipulace a neodborný zásah do zařízení jinou osobou, změna polohy paraboly v důsledku živelných pohrom, nebo při silném větru, atd.…). . 

Například pokud se tato výše popsaná vada objeví až po delší době od instalace, příčinou velmi pravděpodobně nebude vadně odvedená práce, ale budou to jiné vlivy jako je deformace či posunutí paraboly vlivem vichřice nebo v důsledku špatně připevněného stožáru či držáku paraboly, který si zákazník instaloval sám a podobně. Další z příčin může být také nekvalitní parabola a její komponenty, zejména u levnějších satelitních kompletů bývá někdy dodávána „úsporná“ parabola, jejíž konstrukce a použité materiály jsou naprosto nevhodné a znemožňující tak stoprocentně spolehlivé upevnění a dlouhou životnost. Technik firmy HLAVICA namontoval pouze to, co si zákazník dodal a za kvalitu takového zařízení nemůže nést zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje také na nefunkčnost z důvodu chybné obsluhy, než zavoláte servis prostudujte si prosím návod k obsluze. Nefunkčnost zařízení způsobená chybnou obsluhou není považována za závadu, zařízení bylo v době instalace zcela funkční. Je-li při vyřízení reklamace zjištěno že zařízení je plně funkční, ale chyba byla pouze v obsluze přístroje jsou pak účtovány náklady za cestovné a práci.  Za vadu se nepovažuje nefunkčnost některého z programů z důvodu změny vysílací frekvence či změny programové nabídky provedené poskytovatelem služeb a dekódovacích karet (CSLINK, SkYLINK či jiných). V době instalace provedl technik firmy HLAVICA naladění všech aktuálních placených i volných programů a firma HLAVICA nemůže nést náklady spojené s případnými změnami ve vysílání v budoucnosti. Takové změny nejsou důvodem k uznání reklamace, jelikož záruka se vztahuje pouze na provedené práce, tedy na provedenou instalaci zařízení a ta je v tomto případě funkční. Dodatečné ladění nových stanic, jejich uspořádání v seznamu přijímače a podobné záležitosti jsou již věci uživatele a nikoliv servisu  

C. Jak postupovat v případě rozšíření programové nabídky o další program nebo v případě, že některý z již naladěných programů přestal fungovat  v důsledku změny vysílací frekvence:

Naladění nového programu je u sat. přijímače poměrně složitou záležitostí.  Automatické ladění nelze zpravidla použít, jelikož v případě změny vysílací frekvence nemá přijímač tuto frekvenci v paměti a je nutné provést ruční naladění (manual scan). Toto se provádí v menu pro ruční ladění TP (transpondéru), kam zadáte správnou hodnotu vysílací frekvence TP, SR (symbol rate), polaritu a FEC. Pečlivě si nejdříve prostudujte návod k obsluze svého přijímače, v žádném případě, prosím, nepřepisujte v menu jakékoliv hodnoty, u kterých si nejste jisti, co znamenají, jelikož by se mohlo stát, že přestanou fungovat již naladěné stanice. Nevíte-li si s tímto úkonem rady, naladění nových stanic nebo přeladění stávajících stanic na novou frekvenci je lépe svěřit servisnímu technikovi firmy HLAVICA. Za tento úkon je účtováno cestovné a práce dle aktuálního ceníku. Případně můžete přístroj přinést do prodejny firmy HLAVICA v Náchodské ulici 97, Praha 9 Horních Počernicích (vedle budovy České pošty), kde vám technik provede naladění a vy ušetříte náklady za cestovné technika.